คลังบทความของบล็อก

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Responsibility of the Supervisor)


ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
ที่พึงมี พึงปฏิบัติต่อ
องค์กร, งานที่รับผิดชอบ และผู้ใต้บังคับบัญชา
ความรับผิดชอบของหัวหน้าต่อองค์กร
 • เชื่อมั่น ศรัทธา ในวัตถุประสงค์และนโยบายองค์กร
 • รักษาความลับ ให้เกียรติและรักษาชื่อเสียงขององค์กร
 • ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร
 • ดำรงตนให้อยู่ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 • สร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียงด้านดีในฐานะตัวแทนองค์กร


ความรับผิดชอบของหัวหน้าต่องานที่ดูแล
 • รอบรู้ และแม่นยำในงานที่รับผิดชอบ
 • ทำงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
 • คิด วิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • คิดครบมิติ ในฐานะเจ้าของงาน (Ownership)  เช่นลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
 • ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มิใช่แค่เสร็จตามเวลา

ความรับผิดชอบของหัวหน้าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • พัฒนาพนักงานให้ตรงกับจุดแข็งและความถนัด
 • สนับสนุนทีมงานให้เติบโตอย่างมีแบบแผน
 • ให้คำแนะนำ และชี้แนะการทำงานอย่างเต็มใจ
 • สะท้อน และป้อนกลับข้อมูลตามความจริง
 • มีความยุติธรรมในการประเมิน
 • ส่งเสริมแนวคิดและการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
สอบถามเพิ่มเติมที่
cs.pplearning@gmail.com
T.095-5374428
Line@ :@pplearn
www.pplearning.com
www.หัวหน้างาน.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น