คลังบทความของบล็อก

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การบริหารทีมงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับหัวหน้างาน


เนื้อหา/หัวข้อการอบรม
·       ความหมายและหลักการจิตวิทยาเชิงบวก
·       จิตวิทยาเชิงบวกกับพลังแห่งการสร้างคุณค่า
·       ลักษณะของหัวหน้า,ผู้นำ ที่สร้างคุณค่าร่วมแบบทีม
·       เทคนิคการประยุกต์ใช้กับทีมงานอย่างสร้างสรรค์
·       ทักษะสำคัญในการฝึกฝนให้เป็นผู้บริหารแนวจิตวิทยาเชิงบวก
·       หัวใจสำคัญในการสร้างคุณค่าทีมด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
·       แนวคิดสร้างคุณค่า ส่งมอบคุณค่า และหาจุดร่วมสร้างพลังทีมงาน
·       Workshop : ทบทวนตัวเอง/สร้างแผนที่จัดทับทีม/ผู้บริหารที่ใช่
·       กิจกรรม : แลกเปลี่ยนกัน , ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น