คลังบทความของบล็อก

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การนำเสนอย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำและผู้บริหาร (Presentation Skills for Leader)


ติดต่อ : Line :@pplearn  https://line.me/R/ti/p/%40pplearn

หลักสูตร 1 วัน
การนำเสนอย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำและผู้บริหาร (Presentation Skills for Leader)

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย
วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ
ª  การนำเสนอ (Presentation)สำหรับผู้นำ หรือระดับบริหารงานนั้นเป็นหัวใจสำคัญมากเพราะเป็นทักษะที่มีความจำเป็นรอบด้าน 360 องศา  เช่นการนำเสนอโครงการ และกิจกรรมต่างๆให้ผู้บริหารระดับสูงกว่าอนุมัติ , การโน้มน้าวและจูงใจผู้ร่วมประชุมให้สนับสนุน และการนำนโยบายมาส่งมอบให้กับทีมงานในการแปลงเป็นเป้าหมายย่อยๆ จนสามารถสร้างผลงานร่วมกันได้ ด้วยการสื่อสาร การนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เกิดจากการเรียนรู้หลักการ วิธีการ พร้อมผสานให้กลายเป็นความเชี่ยวชาญในการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)
ª  การที่ผู้นำ หรือผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอนั้นเป็นเสน่ห์ที่สามารถสร้างได้ และสนับสนุนการเติบโตในสายวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองกลายเป็นต้นแบบให้ผู้คนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ในทุกเวทีที่สร้างความประทับใจย่อมส่งเสริมให้ภาพลักษณ์องค์กรได้รับคำชื่นชมและยกย่องได้จากภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
ª  การนำเสนออย่างมืออาชีพ มีเทคนิคมากมายในการสร้างความประทับใจ ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การเตรียมตัว เตรียมเครื่องมือ  สร้างการนำเสนอด้วยเนื้อหา รูป คำคม และเทคนิคต่างๆ ให้พอดี ไม่น้อยไม่มากเกินไป กับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง ด้วยมาตรฐานการนำเสนอที่ปรับได้ตามค่านิยมองค์กร
ª  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบเนื้อหาครอบคลุมการนำเสนอในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการประชุม การนำเสนอโครงการ นำเสนอรายงาน นำเสนอผลงาน ฯลฯ ให้ได้ฝึกฝนกันในห้องเรียน พร้อมการFeedback จากวิทยากร มุ่งเสริมจุดเด่นให้เกิดความมั่นใจในการเดินลงสนามจริง อย่างมีสไตล์ และสร้างเสน่ห์ให้เกิดความประทับใจได้ด้วยเทคนิคเล็กๆที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ª เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอในฐานะผู้นำด้วยการสร้างเสน่ห์ในแบบ Leadership Within You
ª เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมนำหลักการมาผสานกับประสบการณ์ของผู้เรียนให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นแบบที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ
ª เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความประทับใจ ด้วยการผสานเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆ ในบริบทที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ª เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้จริง และสร้างการเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรของผู้นำเสนอและผู้ฟังได้อย่างกลมกลืน  และสำคัญคือเทคนิคสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

÷ แนวคิดและกรอบความคิด(Mindset) ของการเสนอมืออาชีพเป็นอย่างไร?
÷ บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของนักนำเสนอมืออาชีพมีลักษณะอย่างไร?
÷ อุปสรรคในการนำเสนอมีอะไรบ้าง?
÷ รูปแบบการนำเสนอที่ดีมีความเป็นมืออาชีพที่เคยภาคภูมิใจ
Workshop :  Story Telling for Self Learning 
{ หลักการ และหัวข้อสำคัญในการพัฒนาให้มีทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ
÷ ภาวะผู้นำกับการนำเสนอ
÷ องค์ประกอบของการนำเสนอ
÷ กระบวนการจับประเด็น วิเคราะห์ และวิธีการสร้าง เสริม เนื้อหา ให้มีความน่าสนใจ
÷ เครื่องมือในการวางแผนโครงสร้างรูปแบบการนำเสนอให้กระชับ
÷ การฝึกใช้ภาษากาย ภาษาพูด น้ำเสียง ในการส่วนร่วมกับผู้ฟัง
÷ หลักการธรรมชาติของมนุษย์และวงจรพฤติกรรมของผู้ฟัง
÷ เทคนิคการหลอกสมองให้ตอบรับและเชื่อมโยงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
Workshop :  กิจกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแบบฟอร์มและนำเสนอ
{ ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์สมมติ และสถานการณ์เสมือนจริง
÷ การประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือพนักงาน
÷ การนำเสนอผลงาน รายงาน
÷ การนำเสนอแผนงานงาน โครงการ
÷ การกำหนดข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน
Workshop :  ประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์สมมติ(จริง)  
{ เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจและประทับใจ
÷ การใช้คำถามสร้างการมีส่วนร่วม
÷ การตอบคำถามให้โดนใจทุกคน
÷ การใช้จิตวิทยาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและลดความประหม่า
การบ้านสำหรับฝึกฝน

 
Workshop :  เลือกพัฒนาเทคนิคในแบบคุณ
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
a ผู้บริหารทุกระดับ            และพนักงานที่ต้องการยกระดับความสามารถในการนำเสนอ
แนวทางการอบรมของหลักสูตร
      |  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
            เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

      |  การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
* Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
*  Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
*  Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
*  Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
*  Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน           
*  Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
*  Goal  การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

      | กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ  
            จนกลายเป็นธรรมชาติ
เนื้อหาหลักการ 10% +ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ 30%+กิจกรรมสร้างประสบการณ์จริงร่วมกับผู้เรียน 60%

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
v  ภาพรวมของหลักสูตร 
o   ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
o   ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
o   สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
o   เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
v  ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
o   กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
o   กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
o   กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
o   กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน  กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น