คลังบทความของบล็อก

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)


www.pplearning.comhttps://www.pplearning.com/
หลักสูตร 1 วัน
พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย
วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ
ª  การนำเสนอ (Presentation) เป็นทักษะสำคัญของพนักงานมืออาชีพ ที่สามารถสร้างความแตกต่างและยกระดับผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะในสนามการแข่งขันทั้งภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรนั้นมีความจำเป็นต้องมีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพเป็นการครองใจผู้คนให้เห็นด้วยสนับสนุนการนำเสนอแนวคิดหรือโครงการดีๆ ด้วยความเต็มใจ และมีพลังแห่งการจูงใจ
ª  การนำเสนอที่โดดเด่น จับใจผู้คน จะสร้างความจดจำ และเป็นโอกาสในการผลักดันเรื่องดีๆ มีประโยชน์ได้อย่างเหนือชั้นด้วยการประสานความต้องการของผู้ฟัง กับความต้องการของผู้นำเสนอให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการเชื่อมโยงให้เกิดผลลัพธ์หลายมิติในมุมมองของผู้ร่วมฟังการนำเสนอ
ª  ทักษะสำคัญของการนำเสนอ (Presentation) ทั้งภาษากาย และภาษพูดนำมาซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะจาก ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้ที่ได้รับ ได้ฝึกฝน เช่นการฟัง การใช้คำถาม การบอกกล่าวและการกระตุ้นด้วย คำคม กระตุกด้วยปัญหา รวมเทคนิคที่คนดังระดับโลกใช้กันแล้วประสบความสำเร็จ ก็แค่นำมาปฏิบัติบ่อยๆให้กลายเป็นธรรมชาติในแบบคุณ
ª  หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของผู้นำเสนอมืออาชีพ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการนำเสนอผลงานภายในองค์กร หรือนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าภายนอก ด้วยทักษะการนำเสนอ(Presentation Skills) ที่มีลีลาการนำเสนออย่างมีเสน่ห์ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง และมีหลักการเชื่อมโยงสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีเอกลักษณ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ª เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ และเสริมสร้างเทคนิคที่ใช่ให้กับผู้เรียน ในการชนะใจผู้ฟัง  
ª เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในคลาส กับการสถานการณ์สมมติให้เกิดการประยุกต์เนื้อหาอย่างมั่นใจ
ª เพื่อให้มีกรอบความคิด(Mindset) ในการสร้างกระบวนการหรือรูปแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ  (Professional Presentation)  ในทุกสถานการณ์
ª เพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มคุณค่าการนำเสนอ และทำให้ผู้ฟังรู้สึกร่วมได้ถึงการมีคุณค่าหรือความรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสร่วมฟังการนำเสนอครั้งนี้ มีความรู้สึกไม่อยากพลาดแม้วินาทีเดียว คุณค่าที่คุณคู่ควร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

÷ ผู้ฟังการนำเสนอคือใคร?
÷ อุปสรรคการนำเสนอมีอะไรบ้าง?
÷ รูปแบบการนำเสนอมีแบบไหนบ้าง?
÷ จุดเด่นของคุณคืออะไรในการนำเสนอครั้งนี้
÷ คุณอยากมีภาพลักษณ์นักนำเสนอแบบไหน? หรือต้นแบบของคุณคือใคร?
Workshop :  กิจกรรมกำหนดเป้าหมายและภาพลักษณ์การนำเสนอ
{ การเตรียมตัว เตรียมข้อมูล ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ
÷ เรียนรู้โครงสร้างการนำเสนอที่ดี
÷ เครื่องมือสนับสนุนให้นำเสนอ
÷ บุคลิกภาพในการนำเสนอ
÷ ประเภทของกลุ่มคนหรือสไตล์ของผู้ฟัง
÷ บทพูด คำถาม คำตอบ ที่ควรเตรียมล่วงหน้า
÷ เทคนิคในการเอาชนะความประหม่า และสร้างความประทับใจด้วยหลักจิตวิทยา
Workshop :  กิจกรรมเตรียมครบ จบสวย สร้างความประทับใจ
{ เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  
÷ เลือกเนื้อหาที่โดดเด่น เล่นคำกับคนฟัง
÷ เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง กับการสร้างบรรยากาศให้ประทับใจ
÷ ลักษณะที่ดีของผู้นำเสนอจากคนสำเร็จ
÷ ฝึกใช้น้ำเสียงในบริบทต่างๆ กระตุ้นความสนใจ
÷ เดินเรื่องให้เชื่อมโยงกับผู้ฟัง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
÷ เล่าเรื่อง (Storytelling) ให้ผสานความรู้สึกผู้ฟัง
÷ สร้างความทรงพลังด้วยสายตาสะกดใจมิรู้ลืม
÷ ตอบคำถามชัดเจนและจบด้วยการสร้างความอิ่มเอม
Workshop :  ประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์สมมติ(จริง)  
{ ให้คำปรึกษาและเสริมเสน่ห์ให้ผู้ฝึกฝนรายบุคคลให้เสริมเสน่ห์สร้างความประทับใจ จากวิทยากร
{ การบ้านสำหรับฝึกฝน
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
a ผู้บริหารทุกระดับ            และพนักงานที่ต้องการยกระดับความสามารถด้านบริหารงาน
แนวทางการอบรมของหลักสูตร
      |  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
            เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

      |  การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
* Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
*  Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
*  Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
*  Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
*  Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน           
*  Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
*  Goal  การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

      | กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ  
            จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
v  ภาพรวมของหลักสูตร 
o   ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
o   ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
o   สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
o   เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
v  ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
o   กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
o   กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
o   กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
o   กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน  กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น